บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2494 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครอบครัวขนาดเล็ก ทำการผลิตกระเทียมดองบรรจุขวดโหล ผักตั้งฉ่าย หัวไช้โป้วตากแห้ง และผักกาดดองเค็ม ต่อมาได้ พัฒนาตามลำดับ จนเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน

ระหว่างปี 2504 ถึง 2514 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งในด้านการผลิต และการถนอมอาหารมาใช้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนทั้ง รสชาติ สีสัน กลิ่นและคุณภาพให้ได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2514 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นเป็นนิติบุคคล โดยจดทะเบียนชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเครื่องกระป๋องกวงอิ๋วลั้ง" ประกอบกิจการโรงงานประเภทผลิตอาหารสำเร็จรูป


ปี พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้เพิ่มความสำคัญในนโยบายการส่งเสริมสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออก ประกอบกับคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เอง โดยมีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 70

ปี พ.ศ. 2530 กิจการของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นมาก จนกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงได้ก่อสร้างโรงงานบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการผลิต และกำลังการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานป้อนตลาดให้ ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้จดทะเบียนชื่อเป็น “บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 พร้อมทั้งแต่งตั้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายในประเทศของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ เครื่องหมายการค้า "ช้างคู่ลูกโลก"

ปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสายการผลิตกระทิบรรจุกระป๋อง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมของลูกค้าในต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯได้ลงทุนมากกว่า 40 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงตัวอาคารและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถรองรับกับการขยายตลาดในอนาคต

ปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯได้ขยายกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 15 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารและเพิ่มเติมเครื่องจักร เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ สินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 
   
 
ข้อมูลบริษัท
 
   

 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.