บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออกผักผลไม้บรรจุกระป๋อง มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและสร้างงานแก่คนในท้องถิ่น จากแนวคิด "สร้างมูลค่าสร้างงาน" ซึ่งเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่านั้น โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและจ้างแรงงานในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นผักผลไม้บรรจุกระป๋อง ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามความต้องการของตลาด

จากเหตุผลข้างต้นบริษัทฯได้เลือกสรรทำเลในการสร้างโรงงานอยู่ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรทั่วทุกภาคของประเทศไทย

 

จากกรุงเทพเข้าสู่เส้นทางถนนพระรามที่2 ด้วยระยะทาง 32 กิโลเมตร ผ่านสี่แยกจังหวัดสมุทรสาคร ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ประมาณ 2 กิโลเมตรชิดขวาU -TURN จะพบโรงงานของบริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) อยู่ติดถนน บนเนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างทั้งสิ้น 50 ล้านบาท บริษัทได้เปิดดำเนินการเมื่อปี 2530

บริษัทฯ ได้จัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสมดังนี้

1. ลานรับผลผลิตจากเกษตรกรที่นำผลผลิตทางการเกษตรมาส่ง
2. อาคารผลิตและสำนักงาน
3. อาคารจัดเก็บคลังสินค้าและพื้นที่ขนย้ายสินค้า
4. อาคารซ่อมบำรุงเครื่องจักร
5. บ้านพักคนงานและส่วนหย่อม
6. โรงงานอาหาร
7. บ่อบำบัดน้ำเสีย

จากทำเลที่ตั้งโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งถือได้ว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบหลายๆด้าน ไม่ว่าด้านที่ใกล้แหล่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง อาทิเช่น เงาะ มะพร้าว ปลาเกล็ดขาว มะม่วง เป็นต้น ทำให้สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้สะดวกแล้ว ยังเป็นเส้นทางสำคัญที่มีการคมนาคมที่สะดวกในการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือในจังหวัดสมุทรสาครเอง

ในด้านการผลิต ในปี 2543 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้าน เพื่อปรับปรุงอาคารโรงงานและขบวนการผลิตโดยติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อรองรับกับการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากแนวคิดของผู้บริหาร "สร้างมูลค่าสร้างงาน" บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าโดยเน้นการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นมากกว่า 300 คน เข้ามาทำงานในสายการผลิต อาทิเช่น ขั้นตอนชั่ง คว้าน บรรจุ เป็นต้น

ปัจจุบันโรงงานสมุทรสาคร ได้ผลิตสินค้าหลายชนิด อาทิเช่น เงาะบรรจุกระป๋อง เงาะสอดไส้สัปรดบรรจุกระป๋อง ขนุนบรรจุกระป๋อง ลูกตาลบรรจุกระป๋อง กะทิบรรจุกระป๋อง ปลาเกล็ดขาวทอดกรอบบรรจุกระป๋อง ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ช้างคู่ลูกโลก"

 
 
เยี่ยมชมโรงงาน
 
   
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : info@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.