บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต ผัก-ผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตสินค้าดังนี้

"บริษัทจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
1. จัดระบบการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และมีการจัดการด้านสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐาน GMP HACCP ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO/WHO
2. จัดระบบการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมีการจัดการด้านสุขลักษณะอาหาร ตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาและเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. ให้ความสนับสนุนในด้านทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการจัดการด้านสุขลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
5. ตรวจติดตามผลและพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 
 

 

 
     
 
ประกันคุณภาพ
 
   

 

 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : info@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.