บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารที่ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าที่ผลิต เพื่อให้สามารถนำไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาการจัดการด้านระบบการผลิตของบริษัทฯ ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจากสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อเป็นการรับรองการบริโภคให้กับชาวมุสลิมทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถานบันอาหาร (NATIONAL INSTITUTE OF THAILAND) พัฒนาระบบการวิเคราะห์อันตราย เพื่อหาจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) ซึ่งระบบนี้ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการอาหารระหว่างประเทศ (CODEX ALIMENTARIUS COMISSION) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ อีกด้วย

 
     
   
 
มาตรฐานการผลิต
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.